0587735548
Banner
« Indietro Esclusiva

Video

Attività commerciale

Pontedera (PI)

Vendita
  • € 13.000
  • Rif. 2273a
  • 35 Mq
  • bed-iconn.d.
  • bath-iconn.d.

Pontedera, a due passi dal Corso Matteotti, vendesi attività di TELEFONIA: Il negozio è attrezzato per l'assistenza e riparazione di smartphone e tablet. Abilitato all'attivazione di Contratti: VODAFONE, SKY SERVICE, LINKEM, Ho, ENEGAN, EOLO, TISCALI.
Contratto per spedizioni e ricezioni DHL. SISAL POINT: pagamento bollettini, ricarica carte; RIVENDITA prodotti CELLULAR LINE. L'attività viene ceduta completa di mobilio e attrezzature. Il fondo di circa 35 mq è in affitto e riscaldato con termoconvettori. Incassi garantiti e documentabili. Disponibilità ad un periodo di affiancamento e formazione. Informazioni riservate in agenzia. Ottimo investimento ideale per due persone. richiesta € 13.000

蓬泰代拉(Pontedera),距电话公司Corso Matteotti的销售业务仅几步之遥:该商店配备了用于协助和维修智能手机和平板电脑的设备。已启用以激活合同:VODAFONE,SKY SERVICE,LINKEM,Ho,ENEGAN,EOLO。
DHL的运输和接收合同。剑麻点:支付新闻通讯,充值卡;转售蜂窝电话产品。该业务与家具和设备一起出售。约35平方米的资金用于出租并用对流加热。保证和记录的收藏。有一段时间的辅导和培训。代理商中的机密信息。两个人的理想投资。要求€13,000

Péng tàidài lā (Pontedera), jù diànhuà gōngsī Corso Matteotti de xiāoshòu yèwù jǐn jǐ bù zhī yáo: Gāi shāngdiàn pèibèile yòng yú xiézhù hé wéixiū zhìnéng shǒujī hé píngbǎn diànnǎo de shèbèi. Yǐ qǐyòng yǐ jīhuó hétóng:VODAFONE,SKY SERVICE,LINKEM,Ho,ENEGAN,EOLO.
DHL de yùnshū hé jiēshōu hétóng. Jiàn má diǎn: Zhīfù xīnwén tōngxùn, chōngzhí kǎ; zhuǎn shòu fēngwō diànhuà chǎnpǐn. Gāi yèwù yǔ jiājù hé shèbèi yīqǐ chūshòu. Yuē 35 píngfāng mǐ de zījīn yòng yú chūzū bìngyòng duìliú jiārè. Bǎozhèng hé jìlù de shōucáng. Yǒu yīduàn shíjiān de fǔdǎo hé péixùn. Dàilǐ shāng zhōng de jīmì xìnxī. Liǎng gèrén de lǐxiǎng tóuzī. Yāoqiú €13,000

Dettagli

Casa dolce casa...

Oppure...

Iscriviti tramite Facebook